PITFEST CAMPINGREGLEMENT (DUTCH). FOR ENGLISH: SCROLL DOWN

Breng de vergunning voor de camping en het festival niet in gevaar. 

Door het kopen van een camping ticket stem je in met dit reglement.

Streng tegen overtreders

Tijdens Pitfest dienen alle bezoekers zich te houden aan de Pitfest Huisregels. Moedwillige overtreders van de Huisregels en/of het Campingreglement zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd. Afhankelijk van de overtreding kan je aan de politie worden overgedragen alwaar je ook nog een proces-verbaal tegemoet kan zien. Bovendien krijg je voor meerdere jaren een lokaal verbod, waardoor je niet meer op Pitfest mag komen.

Openingstijden

Alleen voor houders van een campingkaart gaat de Pitfest camping open op donderdag vanaf 16.00 uur. Iedereen met een campingkaart mag op de camping blijven tot en met zondag tot uiterlijk 12.00 uur. De organisatie wijst nadrukkelijk, mede namens de gemeente en politie, op het verbod van ‘wildkamperen’ en raadt bezoekers dringend aan pas op vrijdag naar het festivalterrein te komen, niet eerder.

Toegangsbeleid en legitimatie

Op de gehele camping geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie vragen naar legitimatie. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs de camping willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (camping/caravan) kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Alcohol

Op Pitfest wordt GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Buiten het feit dat het bij wet verboden is, is bewezen dat drinken op jonge leeftijd schade toebrengt aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die je nuttigt. Weet dat je stemming door het gebruik van alcohol ineens kan omslaan. Hierdoor kan je jezelf niet meer onder controle hebben, je kan agressief worden of doet dingen waarvan je achteraf spijt hebt. Verpest je eigen en ons feest dus niet door te veel alcohol te nuttigen. Alcohol en verkeer gaan niet samen, ieder jaar raken 3000 mensen ernstig gewond en overlijden 200 mensen door alcohol in het verkeer. De kans is groot dat de politie daarom dit jaar bij zowel de heen- als terugreis alcoholcontroles gaat uitvoeren.

Eigen drank en eten meenemen

Per houder van een campingticket zijn éénmalig (en alleen bij het inchecken op de camping) toegestaan: 12 blikjes (géén glaswerk) drinken (fris of licht alcoholische dranken, max 33cc).
Dit wordt bij het inchecken op de camping gecontroleerd. Als je meer dan dat bij je hebt, wordt dat in beslag worden genomen. Het is namelijk mogelijk om op de camping blikken gekoeld bier of fris tegen gereduceerd tarief te kopen, op vertoon van je camping polsbandje. Het scheelt je een hoop gesleep, het is relatief goedkoop en de drank is lekker koud. Verder zijn wij als festival grotendeels afhankelijk van de verkoop van eten en drinken en zouden anders geen bestaansrecht hebben. Sterk alcoholische dranken zijn verboden. Eigen eten meenemen is niet toegestaan.

Camping Ticket

Iedereen die op de camping van Pitfest wil overnachten dient hiervoor een camping ticket te kopen. 

Caravan, camper

Wil je met een caravan of camper overnachten op de Pitfest Camping dan koop  een camper/caravan ticket, welke geldig is voor 2 personen. Als je met meer dan 2 personen in de camper/caravan verblijft, heb je voor ieder extra persoon een extra campingticket nodig. Voor de campers, caravans etc. geldt dat er per kampeermiddel een plaats beschikbaar is van 20m2 (5 x 4 meter). Indien er meer plek nodig is, dienen meerdere tickets gekocht te worden!

Tent

Als je met een tent komt dan is alleen een campingkaart (per persoon) voldoende. De maximale toegestane grootte van een tent bedraagt 30 m2 (bijv. 6 x 5 meter). Wij hanteren voor tenten de vuistregel, dat je per persoon ongeveer 3 m2 aan ruimte mag hebben. Dus bijvoorbeeld voor 5 personen maximaal een oppervlakte van 15 m2 aan kampeermiddelen. Zijn je tenten groter dan deze oppervlakte, dan zul je op zoek moeten naar iets anders.

De grootte van de plek is flexibel en wordt aangepast aan het aantal kampeerders en kampeermiddelen van je groep. Bijvoorbeeld: In een tent van 6 x 5 meter (30 m2) mag je met 10 personen vertoeven. Tenten mogen alleen worden opgezet in de daartoe bestemde ruimte. De afgezette gedeelten dienen vrij te worden gelaten i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten en nooduitgangen.

Geen vrachtwagens, trailers, bouwketen etc.

Vrachtwagens, trailers, diepladers, bouwketen, schaftwagens, ‘Pipo de clown’-wagens, SRV-wagens, (zee)containers en platte wagens zijn niet toegestaan op de camping en worden ook niet toegelaten. Daarnaast zijn ook auto’s en aanhangwagens niet toegestaan op de camping. Auto’s en aanhangwagens dienen te worden gestald op de speciale parkeerplaats voor campinggasten. Denk erom dat alle voertuigen moeten voldoen aan de algemeen geldende Nederlandse verkeersregels.

Stroom

Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet toegestaan! 

Hou de camping schoon

Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld. Deze worden dagelijks ook weer opgehaald. Ruim je eigen rotzooi op en neem je tent en/of caravan ook gewoon weer mee naar huis. Een beter milieu begint bij jezelf! Doe je dat niet dan word je door de beveiliging van het terrein verwijderd en bovendien krijg je een lokaalverbod voor meerdere jaren. Ook kan de politie nog een proces-verbaal opmaken wegens vervuiling van andermans eigendommen. Wees dus verstandig!

Geen huisraad en huishoudelijke apparaten

Bankstellen, huismeubels en pallets e.d. zijn niet toegestaan. Ook huishoudelijke apparaten als fornuizen/ kookplaatjes, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn vanwege milieu-eisen (o.a. CFK’s) niet toegestaan en worden de camping niet opgelaten, ook als ze niet meer functioneren. Hier zal streng tegen opgetreden worden en de verwijderingskosten van alle genoemde materialen worden verhaald op de overtreder. Een klapstoeltje of campingtafeltje mag je wel meenemen (mits je deze ook weer mee naar huis neemt). 

Inbeslagname en teruggave

Alle smokkelwaar wordt onherroepelijk in beslag genomen en naderhand niet teruggegeven. Probeer dus geen aggregaten, accu’s, brandstoffen of drank naar binnen te smokkelen. Bij ontmaskering kan je ook nog eens van het terrein worden gestuurd en kan je kaartje ongeldig worden verklaard. Je weet bij deze dat het niet mag, dus loop niet het risico dat je Pitfest misloopt!

Geen open vuur, gasflessen, aggregaten etc.

Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurtonnen, vuurkorven e.d.. Vuur stoken betekent definitief van de camping verwijderd worden en naar het politiebureau. Besef je goed dat de veroorzaker van een (onschuldig bedoeld) brandje door justitie ernstig vervolgd kan worden als door dat brandje gewonden vallen of nog erger. Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers en caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen ook verboden en worden dus in beslag genomen. Ook taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en worden eveneens in beslag genomen.

Geen glas

Op de camping is geen glas toegestaan! Dit ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas. Alles van glas wordt ingenomen. Blik mag je niet meenemen van het campingterrein naar het festivalterrein. Wil je een blikje drank meenemen naar het festivalterrein, dan moet je het blikje bij de doorgang naar het festivalterrein overgieten in een plastic beker.

Geen spades, scheppen en gereedschap(kisten)

Spades, scheppen en gereedschap(kisten) zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. Met uitzondering van je (rubberen) hamer (om je tent stevig vast te kunnen zetten met haringen) is al het overige gereedschap niet toegestaan.

Geen geluidsinstallaties

Enorm grote geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons. Heb je een kleine geluidsinstallatie bij je dan bepaalt de beveiliging het maximale volume, niet jij! Zingen en feestvieren mag zolang je buren er geen last van hebben.

Geen wangedrag

Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook krijg je een lokaal verbod van meerdere jaren. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, wildplassen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastigvallen van andere bezoekers. Niet doen dus, hou het gewoon gezellig!

Geen huisdieren

(Huis)dieren zijn om hun eigen bestwil niet toegestaan op het gehele festivalterrein, dus ook niet op de camping.

Niet roken

Sinds 1 juli 2008 mag in feesttenten niet gerookt worden. Dit geldt dus ook voor de tenten op Pitfest.

Drugs

Op Pitfest zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zul je aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zul je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Parkeren

Auto’s, motoren en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de speciale parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging en politie op gecontroleerd.

Aansprakelijkheid

Pitfest is niet aansprakelijk bij persoonlijk letsel, diefstal, beschadiging of verlies van goederen.

Beveiliging/Campingmedewerkers

De aanwijzingen van de beveiliging en campingmedewerkers dienen strikt opgevolgd te worden. Er zal bewaking zijn op de camping, deze mensen zijn bevoegd om tijdens ongeregeldheden de toegang te weigeren van de personen die overlast bezorgen. Pitfest kan daarnaast naar eigen inzicht mensen de toegang weigeren of verwijderen van het campingterrein, als die zich niet houden aan de regels.

PITFEST CAMPING REGULATIONS (ENGLISH)

Do not jeopardize the permit for the campsite and the festival.

By buying a camping ticket you agree with these regulations.

Strict against offenders

During Pitfest, all visitors must adhere to the Pitfest House Rules. Willful violators of the House Rules and / or the Camping Rules will be irrevocably removed by the security of the site. Depending on the violation, you can be transferred to the police where you can also get an official report. In addition, you will receive a local ban for several years, so you will no longer be allowed to enter Pitfest.

Opening hours

Only for holders of a camping card, the Pitfest camping opens on Thursday from 16.00. Anyone with a camping ticket can stay at the campsite until Sunday until 12 noon at the latest. The organization emphasizes emphatically, also on behalf of the municipality and police, the ban on ‘wild camping’ and urges visitors to come to the festival site on Friday, not before.

Access policy and identification

A minimum age of 16 years applies throughout the campsite. When in doubt about your age, the organization will ask for identification. Persons who want to enter the camp under the influence of alcohol and / or drugs can be refused, the person who is demonstrably under the influence can not claim any compensation of (camping / caravan) cards, travel costs and / or all other costs incurred.

Alcohol

NO alcohol is given to people under the age of 18 at Pitfest. Apart from the fact that it is prohibited by law, it has been proven that drinking at a young age causes damage to the brain and other organs that are growing. You are responsible for the amount of alcohol that you consume. Know that your mood can suddenly change through the use of alcohol. This means you can no longer control yourself, you can become aggressive or do things that you regret afterwards. Do not waste your own and our party by consuming too much alcohol. Alcohol and traffic do not mix, every year 3000 people are seriously injured and 200 people die from alcohol in traffic. There is a good chance that the police will carry out alcohol checks on both the outward and return journeys this year.

Bring your own beverages and food

Per holder of a camping ticket are allowed (only at check-in): 12 cans of drinks (fresh or light alcoholic drinks, 33cc). This is checked by our staff when you check in on our campsite. If you have more than that with you, it will be confiscated. It is possible to buy cans of cold beer or fresh at a reduced rate for each campsite visitor at the campsite, on presentation of your camping wristband. It saves you a lot of dragging, it is relatively cheap and the drink is nice and cold. Our festival’s existence depends on the sales of drinks and food. Without that, we would not be able to set this up! Bringing food is not allowed and strong alcoholic beverages are also prohibited.

Camping Ticket

Anyone who wants to spend the night at the Pitfest campsite must buy a camping ticket for this.

Caravan, camper

If you want to spend the night with a caravan or camper at the Pitfest Camping, you can buy a camper / caravan ticket. This ticket is valuable for 2 persons. If there are more than 2 persons staying in the motorhome/camper/caravan, you need an extra campingticket for every extra person. For motorhomes, caravans, etc., there is a space available of 20m2 (5 x 4 meters) per campsite. If more space is needed, multiple tickets must be purchased!

Tent

If you come with a tent then a campingticket (per person) is sufficient. The maximum allowed size of a tent is 30 m2 (eg 6 x 5 meters). We use the rule of thumb for tents, that you may have approximately 3 m2 of space per person. So for example for 5 people a maximum of 15 m2 of camping equipment. If your tents are larger than this area, you will have to look for something else. The size of the place is flexible and is adapted to the number of campers and camping equipment of your group. For example: In a tent of 6 x 5 meters (30 m2) you can stay with 10 people. Tents may only be set up in the designated area. The deposited portions should be left free for accessibility of emergency services and emergency exits.

No trucks, trailers, building chain etc.

Trucks, trailers, low-loaders, construction chain, trailers, ‘Pipo de clown’ cars, SRV cars, (sea) containers and flat cars are not allowed on the campsite and are not allowed. In addition, cars and trailers are not allowed on the campsite. Cars and trailers must be parked in the special parking area for campers. Remember that all vehicles must comply with the generally applicable Dutch traffic regulations.

Power/Electricity

There are no power connections at the campsite and your own electricity (aggregates, etc.) is not allowed!

Keep the campsite clean

Sufficient provisions are made to deposit garbage. Garbage bags will also be distributed. These are also collected daily. Clean up your own mess and also take your tent and / or caravan home with you. A better environment starts with yourself! If you do not do that then you will be removed from the site by security and you will also receive a local ban for several years. The police can also prepare an official report for pollution of other people’s property. So be wise!

No furniture and household appliances

Sofa sets, home furniture and pallets and the like are not allowed. Domestic appliances such as cookers / cookers, microwave ovens, freezers and refrigerators are also not allowed due to environmental requirements (eg CFCs) and the campsite will not be unsettled even if they do not function anymore. This will be severely counteracted and the removal costs of all the materials mentioned will be recovered from the offender. You can bring a folding chair or camping table (if you take it home with you).

Seizure and return

All contraband is irrevocably confiscated and not returned afterwards. Do not try to smuggle in aggregates, batteries, fuels or drinks. In case of unmasking you can also be sent off the site and your ticket can be declared invalid. You know that it is not allowed, so do not run the risk of missing your Pitfest!

No open fire, gas bottles, aggregates etc.

Open fires and barbecues are strictly forbidden by fire brigade. So no flares, bonfires, fire pits and the like .. Fire firing means to be permanently removed from the campsite and to the police station. Do you realize that the cause of a (innocent) fire can be prosecuted by justice if it is wound by that fire or even worse. Loose gas installations and other types of gas cylinders, for example in motor homes and caravans, aggregates, fuel tanks and loose batteries are also forbidden for safety reasons by order of the fire department and are therefore confiscated. Also taps, carbonated vats and beer barrels are not allowed and are also confiscated.

No glass

No glass is allowed on the campsite! This is to prevent injuries of visitors and / or employees with broken glass. Everything from glass is taken. You can not take a view from the campsite to the festival site. If you want to bring a can of drink to the festival grounds, you have to pour the can at the entrance to the festival site in a plastic cup.

No spades, scoops and tools (boxes)

Spades, shovels and tools (boxes) are not allowed and are confiscated. With the exception of your (rubber) hammer (to secure your tent with pegs) all other tools are not allowed.

No sound installations

Huge loudspeakers that allow you to provide the whole campsite with your favorite music are not allowed, as are megaphones. If you have a small sound system with you, security determines the maximum volume, not you! Singing and partying is allowed as long as your neighbors are not bothered by it.

No misconduct

Upon detection of violent crimes, vandalism, intimidation, theft and / or lewd behavior you will be removed from the site without mercy and you will be transferred to the police. You also get a local ban from several years. Under immoral behavior and intimidation falls among others: jumping into the mud, throwing mud or beer, running naked, urinating, treating women and / or men unfairly and harassing other visitors. Do not do so, just keep it fun!

No pets

(House) animals are not allowed for their own good on the entire festival grounds, not even on the campsite.

Do not smoke

Since 1 July 2008 smoking is not permitted in marquees. This also applies to the tents at Pitfest.

Drugs

Drugs are forbidden on Pitfest. If you have a maximum of 5 grams of soft drugs, you have the option to donate them. If you refuse to hand over these soft drugs or if you have more than 5 grams with you, you will be transferred to the police. Upon detection of use, possession of hard drugs and / or trading in soft / hard drugs, you will be held without pardon and transferred to the police.

Parking

Cars, motorbikes and trailers need to be parked at your own risk in the special camping parking lot, not on the campsite itself. This parking is not a campsite, so staying in the parking lot is not allowed. This is checked by security and police.

Liability

Pitfest is not liable for personal injury, theft, damage or loss of goods.

Security / Camping staff

The instructions from the security and campsite staff must be strictly followed. There will be guarding at the campsite, these people are competent during occasional

to refuse the entry of those who cause nuisance. Pitfest can also refuse access to or remove the campsite from their own discretion if they do not comply with the rules.

Pitfest