PITFEST HUISREGELS / HOUSE RULES

1.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels, de voorschriften en de aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementenlocatie te verwijderen.

Attendees must adhere to the house rules, regulations instructions of the organization and competent authorities. If the organization considers this necessary to maintain peace and order during the event, it has the right to deny visitors (further) access to the event. and / or to remove them from the event location.

1.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

Persons under the age of 16 are only admitted if they are accompanied by a person aged 18 or older.

1.3 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

The wristband that is obtained on arrival at the event upon submission of the ticket must be worn on the wrist throughout the duration of the event. A wristband that is not worn on the wrist does not give access to the event.

1.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

In order to enable the organization to comply with its legal obligations, visitors must be able to identify themselves on request. This applies, among other things, in the context of the Licensing and Catering Legislation, from which it follows that no alcohol is given to visitors under the age of 18. Upon arrival, people under the age of 18 get a separate wristband. The organization reserves the right not to give alcohol to a customer who is old enough to buy alcohol, but comes together with friends who are not yet 18 when it is clear that the alcohol is also meant for them.

1.5 Bij betreding van het evenement kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

Upon entering the event the visitor can be searched. The visitor who refuses to be searched can be refused entry to the event.

1.6 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan.

Digital cameras and telephones with cameras are allowed on the festival site, (digital) video cameras / camcorders and other (sound) recording equipment are not allowed.

1.7 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Registration of the event without the explicit prior written permission of the organization in any form, including professional photography, filming and making sound and / or visual recordings for commercial purposes, is prohibited, as well as emphasis of and / or takeover from the program (booklet), posters and other printed matter.

1.8 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

In addition, the following items are not allowed on the festival grounds: food, glass, plastic bottles (0.5 liter bottles without cap are allowed), water bottles, cans, camelbaks, pets, (folding) chairs, stools, inflatable objects, umbrellas, selfie sticks, drugs, fireworks, firearms, dangerous objects and professional photo, film and other recording equipment. Whether professional equipment is exclusively at the discretion of the organization. The organization will confiscate unauthorized goods at the entrance. Legally valuable items can be collected later. Illegal cases will be handed over to the police.

1.10 Roken is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd. Ook zullen de eventuele hiervoor bedoelde boetes op de overtreder verhaald worden.

Smoking is not permitted in festival tents and other closed festival spaces. The visitor who refuses to cooperate after the organization requires to put out the smoking materials, can be removed from the event location. Any fines imposed by the visitor on the organization as a result of the violation will be recovered from the visitor.

1.11 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein: te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan. “Crowdkilling” (opzettelijk verwonden/raken van anderen in de pit) wordt niet getolereerd. 

It is not allowed to bring pets during the event. Furthermore, it is not permitted to: crowdsurf, make fire and / or commercial activities on the grounds, and / or to be offensive, discriminatory or abusive in any way, or to wear or spread such signs. . Wearing football shirts, motorcycle club clothing and other clothing with group-specific texts are not permitted. “Crowdkilling” (intentionally hitting the crowd in the pit) will not be tolerated.
  
1.12 Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

It is not allowed to spread folders, flyers and/or trade products on the festival ground and it’s immediate surroundings, unless the organization gave a written permission.